V. Sprachkonkordanzen

Slowenisch/Slovenski

Deutsch / Slovenski Nemško / Slowenisch
DrauDrava
LaibachLjubljana
MurMura
SaveSava
TheißTisa